Gündem
13-11-2017 13:17
Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atık sular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır.

Doğadaki ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyebilecek ve diğer faydalı kullanımlarını engelleyecek bu durumun önüne geçebilmek için atık suları uzaklaştırmadan önce, belediyelerin ‘` ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ ‘` ne uyma ve atık sularını ARITMA zorunluluğu doğmuştur.

3009 sayılı kanunla değişik 20.11.1981 tarihli, 2560 sayılı yasanın 20 nci maddesinde tanımlı ve sınırlı görev ve yetki alanı içinde halen mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atık su kaynakları adı geçen yönetmeliğin kapsamındadır.

Atık su arıtımında temel esas, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye verebileceği olumsuz etkilerin en az düzeye indirilmesidir.

Günlük atık su debisi 50 m3/gün üzerindeki konvansiyonel atık suyu olan işletmeler, ASAT’ ca tahakkuk ettirilen Kirlilik Önlem Paylarını ( KÖP ) ödemekle yükümlüdürler. KÖPdeğerinin hesaplanmasında etkili olan, bu yönetmelik kapsamında aranan konvansiyonel parametreler şu şekildedir;

Biyolojik Oksijen İhtiyacı ( BOİ )

Kimyasal Oksijen İhtiyacı ( KOİ )

Askıda Katı Madde ( AKM )

Toplam Fosfor ( T-P )

Yağ ve Gres

Yüzey Aktif Maddeler ( Biyolojik olarak parçalanabilir )

Yukarıdaki parametrelerin yönetmelik çerçevesinde belirlenen limit değerlerinin üzerinde çıkması durumunda, işletmelere faaliyetlerini durdurmaya kadar varan yaptırımları ilgili kurumdan talep etmek, belediyelerin yetkisi dahilindedir.

Tüm bu bilgiler ışığında, günlük atık su debisi 50 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atık sularının kanalizasyona deşarjından önceki son noktadan ASAT tarafından alınan numunelerde, aranan parametrel değerlerin, limitlerin üzerinde çıkması sonucunda, tesisler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. ASAT tarafından numune alımı, yönetmelik çerçevesinde belirlenen sıklıkta yapılacaktır.

Yaptırımlara konu olan konvansiyonel parametrel değerlerin, yönetmelik limit değerlerin altına düşürülmesi, biyolojik arıtmanın konusudur.

Bu kapsamda FİRMAMIZ; Biyolojik arıtmanın baş aktörü olan mikroorganizmalar ( bakteriler ) konusunda A.B.D. nin 1995 den beriürünleri dünyanın birçok ülkesinde kullanılan C.-BioLab..Int.Steelville USA firmasını temsil ederek ürünlerinin uygulamasını yapmaktadır.

ZİRAAT MÜHENDİSİ İSMAİL HAKKI ÇELİK

Biyolojik arıtma, atık suda kolloidal veya çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilir maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılması esasına dayanır.
Biyolojik Arıtmada gerçekleşen temel aşamalar şunlardır;

• Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması

• Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması

• Atıksudaki azot ve fosforun uzaklaştırılması

• Patojenik organizmaların yok edilmesi

Biyolojik Arıtmanın Temel Esasları şunlardır.

Yağ Kapanlarının mekanik temizliği, her bakteri uygulamasından önce muhakkak yapılmalıdır.

Ürünlerin direk firma tarafından uygulanması, doğu aşılama bakımından önemlidir.

Bakteri ürünlerinin MSDS leri, ki çevreye duyarlı ürünlerin kullanılması bakımından elzemdir.

Uygulamaların 7 ila 10 günde bir yapılması,

Biyolojik arıtmadan olumlu sonuç almanın gereklilikleridir.

http://www.kalipsobiokim.com
Yorumlar Toplam 0 Yorum Yapılmış
Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılmamış