Nevzat Ahmet Çelebi
08.09.2017

Ne adamlardır değil mi şu Genel Müdürler? Dışı Sizi İçi Onları Yakar... 

Genel müdür hiç bir iş yapmaz, daha doğrusu sizin bildiğiniz klasik işlerden hiç birini yapmaz, ama bir çok rol üstlenir. 

O, bu rolleri başarılı oynayarak sonuç alır. 

Nasıl mı? 

Aşağıda örnek olarak verdiğim roleri üstlenirler: BU CENGAVER ADAMLAR 

Ekonomist’tir; Piyasadaki ekonomik trendleri izler, verileri analiz eder; firmanın mali/finansal durumunu analiz eder ve yorumlar. 

Stratejist’tir; Uzun vadeli hedeflere ulaşacak yolları ve alternatiflerini kurgular. 

Siyaset’çidir; Firmanın pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, müşteri ve kamu oyu beklentileri arasında denge kurar. 

Kapitalist’tir; Firmanın varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için karlılığı ve sermaye birikimini sağlar. Gerekli gördüğü zamanlarda farklı rejimler uygular/uygulatır.

Yatırımcı’dır; Firmanın finansal analizlerini yapar ve varlıklarını en etkin şekilde değerlendirir. 

Lider’dir; Ekibini motiive eder, yönlendirir. 

Yöneticidir; Gerektiğinde ekibinin”rol”lerinin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar.

Koç’tur; Ekibine vizyon verir ve geliştirir. Bilgi birikimini, aldığı dersleri ve tecrübelerini paylaşır. 

Reformist’tir; Organizasyonun tüm fonksiyonları ile ilgili sürekli gelişim ve değişimi yönlendirir, organize eder.

Diplomat’tır; Kamuoyunda, firmanın uluslararası ilişkilerinde, mesleki organizasyonlarda, kamu yönetimi ile olan ilişkilerde firmanın yüzünü temsil eder. 

Asker’dir; Disiplinlidir, savaşçıdır, zor koşullarda yılmaksızın çalışır, krizleri soğukkanlılıkla yönetir.

Üretici’dir; Firmanın faaliyet gösterdiği alanın çıktılarının en etkin ve verimli bir şekide üretilmesini sağlar. 

Kalite’cidir; Firmanın ürünlerinin müşteri beklentilerine uygunluğunu sağlar. Firmasının Marka/Kalite ve standartlarının oluşturulmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında öncü rol üstlenir. 

Satınalma`cıdır; Mal ve hizmet girdilerinin niteliklerini, önemini ve en uygun şekilde tedarik etme yöntemlerini bilir. 

Satıcı’dır; Firmasının, ekibinin ve kendisinin ürünlerini en iyi şekilde sunar, talep yaratır ve kabulünü sağlar.

Bilişimci’dir; “Bilgi”yi anlar ve yönetir, bilgi teknolojilerini izler ve kullanır.

Bütçeci’dir; Firmanının hedeflerini parasal hedeflere dönüştürür ve ulaşılması için gerekli stratejileri oluşturur ve kontrol eder.

Muhasebeci`dir; Muhasebe ilkelerini bilir, fayda/ maliyet analizini yapar, herşeyin “muhasebesi”ni yapar/yaptırır; kontrol eder. Karlılığın arttırılması için gerekli koşulları oluşturur

Denetçi’dir; Ekibinin hedeflerine ne ölçüde ulaştığını ve “nasıl” ulaştığını izler, değerlendirir. Yönlendirir eksik/aksakların giderilmesinde öncülük eder.

Hukukçu’dur; Firmanın faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar. 

Operatör’dür; Az sayıda da olsa kendisine delege ettiği işleri en iyi şekilde yürütür.

Tüm bul rolleri üstlenebilmek için ise, aşağıda örneklerini vereceğim bir çok niteliğe sahip olmak gerekir.

Vizyoner’dir; Geleceği hayal eder ve görür, hayallerini resmeder (canlandırır) ve hayaline ekibini ortak eder. Hayalleri işe/işleyişe, başarıya çevirir. 

Müşteri Odaklı’dır; Organizasyonun diğer üyeleri gibi varlık nedeninin ve başarısının müşteri beklentilerinin tam tatmini olduğunu özümser. 

Güvenilir’dir; Yaptığı işlerin, verdiği kararların içtenliğine ve doğruluğuna tüm paydaşlar inanır.  

Sorumlu’dur; Tüm paydaşlara, topluma, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarını bilir. Kararlarının ve faaliyetlerinin sorumluğunu hisseder ve üstlenir. 

Tecrübeli’dir; Sektöründe uzun yıllar çalışmıştır, tecrübe ve birikim sahibidir. “iş”in işleyişini ve alt kırılımlarını bilir.

Eğitimli’dir; Formal ya da tecrübe yolu ile neyin, nasıl yapılacağını öğrenmiştir.

İstatistikçi’dir; İstatistik tekniklerini bilir, olasılıkları hesap eder.

Analist’tir; Karşılaştığı problemleri teşhis eder; veri, enformasyon ve bilgi ile çözer.

Cesur`dur; “Öngörülebilir” riskleri hesap eder ve “katlanılabilir” riskleri göze alır, insiyatif kullanır.

Katalizör’dür; Firmanın başarılı sonuçlar alması için tüm çalışanların bütünüyle niteliklerinin (fizik ve beyin gücünün ) ve “gönül”lerinin işe katılmasını sağlar.

Yaratıcı’dır; Konusu ile ilgili özgün stratejiler, politikalar, projeler ve uygulamalar geliştirebilir. 

Araştırmacı’dır; Küresel, ulusal, sektörel değişimleri, alanı ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder, her gün yeni bir şey öğrenir, öğrenmeyi bilir. 

Yazar’dır; Yazılı iletişimi ve raporlamayı bilir, öğretir ve uygular/uygulatır. 

İdealist’tir; Kurum değerlerini kendi değerleri ile özdeşleştirir ve geliştirir. 

Realist’tir; “Olması gereken” ve “olan” arasındaki farkı görür ve ayakları yere basar. 

Planlanan, üretilen ve tüketilen denklemlerini kurgular doğru ve karlı gerçekleşmenin sağlanmasında öncüdür. 

Demokratik’tir; Çalışanların kararlara katılımını sağlar. 

Etik’tir; Evrensel, toplumsal ve kurumsal etik kurallarını özümser ve uygular. 

Adil’dir; Firmadan beklentileri olanlara ve çalışanlara karşı adil bir tutum sergiler, taraf tutmaz. Gerektiğinde karar mercii, gerektiğinde temsil veya adil adalet koyucu/koruyucu merci olur. 

Uzlaşmacı’dır; Müzakere etmesini ve uzlaşmanın yararlarını bilir, olumlu tutum sergiler, kazan-kazan formülü çerçevesinde uzlaşır. 

Esnek’tir; Hedeflerine ulaşmak için ilkeleri doğrultusunda alternatif yollar bulur ve izler/izletir. 

Enternasyonel’dir; Farklı kültürleri anlayabilir, farklı kültürlerde yaşayabilir ve farklı kültürlerin kendi dillerinde konuşup, anlaşabilir. 

Ağabey-kardeş’tir; Firmanın pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları ve müşterileri ile açık, yakın ve içten ilişkiler kurar, karşılıklı güven alır, verir. 

Hümanist’tir; “İnsan”ı tanır ve saygı duyar, tüm bu rollerinin ve niteliklerinin ötesinde ve özünde kendisinin de bir “insan” olduğunun farkındadır.

Bu Uzun Anlatımın Sonrasında Otel Genel Müdürünün Kısa Görev Tanımını Şöyle Yapabiliriz: 

Otelin tüm faaliyetlerinin en mükemmel şekilde yönetiminden ve otel misafirleri, personeli, devlet kurumları, eğitimciler ve genel olarak tüm çevresiyle olan ilişkilerinin etkili ve başarılı bir biçimde yürütülmesinden, aynı zamanda satış pazarlamasından sorumludur. 

GM AMACI: Şirket işletme ve yönetme politikaları dahilinde tesisin sevk ve idaresini yapmak, işletme gelir/gider bütçesi dahilinde hizmet ve kalitesini yüksek standart seviyesine getirmek, personelin motivasyon, iş bilgi ve becerilerini artırarak yüksek hizmet kalitesinin devamlılığını sağlamak. Bu standartlara göre otel satış politikasını yönlendirmek ve karlılığı arttırmak. 

Bu işi hakkıyla yapan yalnız adamlar, 

Allah size sağlık, güç, uzun ve güzel bir ömür versin. 

Ailelerinize daha çok güç versin ki; onlar size destek olabilsin.

Nevzat A. ÇELEBİBu Yazı 2522 Kez Okunmuş
Yorumlar Toplam Yorum Yapılmış
Bu Yazı İçin Henüz Yorum Yapılmamış